Роз’яснення щодо бібліотечного фонду юридичної літератури, періодичних видань

І. ВСТУП

Збільшення кількості законів і нормативних актів, чисельні внесення  до них змін та доповнень привели до виникнення проблеми систематизації законодавства України. Ця проблема виникла як у законодавців так і у підприємств, установ, організаціях. Для того, щоб вивчити питання доводиться звертатися до чисельної кількості джерел, статті по одному питанню розкидані по різним нормативним актам. Якщо вчасно не займатися упорядкуванням діючої нормативної бази, що в наш час збільшується дуже швидкими темпами, у майбутньому виникають великі труднощі у використанні діючого законодавства. В різних  державах вчені вирішували цю проблему в результаті були розроблені різні форми систематизації законодавства. Але і теперішній час ця проблема залишається актуальною.

 В Україні існуючий порядок систематизації законодавства слабо враховує все зростаючу роль норм, які регулюють суспільні відносини в цій ситуації найбільш проблемним постає використання можливостей електронної форми правової інформації, а саме, недостатня забезпеченість державних підприємств, установ та організацій. Ця форма не повинна бути виключною, але використання її в якості основної (бистрий, повний та об’єктивний пошук необхідних норм) значно полегшує працю по систематизації законодавства України.  Систематизація законодавства повинна обґрунтовуватися правовою доктриною але й  бути доступною для всіх. Ця потреба виникає у зв’язку з великим ростом кількості господарських суб’єктів, економічна діяльність яких потребує правої підтримки.

Постійно змінювана правова система, її розвиток і удосконалення, прийняття нових нормативно-правових актів, внесення до них змін, відміна застарілих нормативних актів об’єктивно обумовлюють упорядкування всього комплексу діючих нормативно-правових актів, їх укрупнення, приведення у визначну наукову обґрунтовану систему, видання різного роду збірників і зібрання законодавства України. Така діяльність по приведенню нормативних актів у єдину, упорядковану систему і є систематизацією законодавства України. Правотворчість не може зупинитися на визначену етапі, а весь час знаходиться у русі, розвитку в силу динамізму соціальних зв’язків, виникнення нових потреб суспільного життя, потребуючих правового регулювання.

Отже, систематизація законодавства необхідна, по-перше, для аналізу і обробки діючого законодавства, групування правових приписів по визначеній схемі та створення внутрішньої єдиної системи  актів, що є необхідною умовою ефективності правотворчої діяльності, сприяє ліквідації пробілів, застарілостей тощо в діючих нормативно-правових актах України; по-друге, вона забезпечує можливість оперативно знаходити потрібні норми.

Всі акти законодавства України, спеціальна юридична література, електронні інформаційні правові системи, що зберігаються та використовуються  в органах та установах юстиції, становлять інформаційний фонд, частиною якого і є  бібліотечний фонд.

 

ІІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Облік актів законодавства – це збір, обробка та зберігання відомостей про нормативно – правові акти України. Облік і систематизація законодавства України на підприємствах, в установах та організаціях здійснюється з метою точного та повного забезпечення інформацією про чинне законодавство України, а також, з метою  зручного та швидкого пошуку законодавчих актів України.

Відповідно до Положення про порядок здійснення обліку та систематизації законодавства в органах та установах юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 15.04.2004 року № 31/5 (далі – Положення) державні нотаріальні контори, відділи реєстрації актів цивільного стану, відділи державної виконавчої служби районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управлінь юстиції:

- здійснюють   комплектування   свого   інформаційного  фонду Конституцією України ( 254к/96-ВР ), кодексами України, офіційними виданнями:  "Офіційний вісник України", "Офіційний вісник України. Із змінами",  "Відомості Верховної  Ради  України",  "Систематичне зібрання   чинного   законодавства   України",  іншими  офіційними періодичними  друкованими  виданнями,   науковою   і   спеціальною юридичною літературою;
- забезпечують   облік,   зберігання   та    підтримання    у контрольному стані  Конституції  України ( 254к/96-ВР ),  кодексів України,  актів законодавства України, опублікованих в "Офіційному віснику  України",  "Офіційному  віснику  України.  Із змінами" та "Відомостях  Верховної  Ради  України",  з  урахуванням  специфіки діяльності відповідного органу чи установи юстиції;
- ведуть систематичну картотеку актів законодавства України з питань, що належать до їх повноважень;
- ведуть у контрольному стані "Систематичне зібрання  чинного законодавства України" (у теках з роз'ємними замками);
- ведуть у контрольному стані "Кодекси України"  (у  теках  з роз'ємними теками).
 
ІІІ. БІБЛІОТЕЧНИЙ ФОНД

 

Бібліотечний фонд – упорядковане зібрання актів законодавства, книг, періодичних видань, статей та інших документів, що комплектуються органами та установами юстиції. Але органи та установи юстиції формують бібліотечний фонд, виходячи з практичної потреби. Міністерство юстиції України надає територіальним органам юстиції на місцях інформацію щодо нових правових видань Мін’юсту з метою комплектування бібліотечних фондів.

            Облік  та  користування бібліотечним фондом здійснюється відповідно до Закону України від 27 січня  1995  року  N  32/95-ВР ( 32/95-ВР   )  "Про  бібліотеки  і  бібліотечну  справу",  наказу Міністерства культури і мистецтв України від 5  травня  1999  року N 275  (z0449-99 ) "Про затвердження Типових правил користування бібліотеками в Україні",  зареєстрованого в  Міністерстві  юстиції України 8 липня 1999 року за N 449/3742.
 Відповідно до Загального положення про юридичну службу міністерств, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 року № 1040  юридична служба органу виконавчої влади та юридична служба підприємства відповідно до покладених на неї завдань:

-          інформує керівника органу про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;

-            веде облік актів законодавства і міжнародних договорів України, 

      забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберігання;

-       збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в 

     друкованих виданнях.

 

Також відповідно до Положення про порядок здійснення обліку та систематизації законодавства в органах та установах юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 15.04.2004 року № 31/5 бібліотечний фонд включає вітчизняні та зарубіжні публічно-правові видання на всіх видах носіїв інформації:

-                                Конституція України;

-                                офіційні друковані видання, збірники актів, кодекси та довідникові матеріали правової тематики: «Офіційний вісник України», «офіційний вісник України. Із змінами», «Систематичне зібрання чинного законодавства України», «Кодекси України» та інш.;

-                                збірники міжнародних договорів, конвенцій Ради Європи, країн СНД, двосторонніх договорів та інших матеріалів міжнародно-правової тематики;

-                                наукова і спеціальна юридична література вітчизняних та зарубіжних видавництв;

-                                довідково-інформаційні, енциклопедичні юридичні видання;

-                                статистичні збірники;

-                                література з питань історії української держвності4

-                                офіційні періодичні видання правової тематики та періодичні громадсько-політичні видання;

-                                колекція раритетних видань правової тематики.

 

Відповідальність за забезпечення нормативною базою, за станом роботи з обліку, підтримання в контрольному стані, використання та зберігання актів законодавства України покладається безпосередньо на керівника відповідного органу чи установи юстиції.

 

ІV. ТЕХНІКА ПІДТРИМАННЯ АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ В КОНРОЛЬНОМУ СТАНІ.  ЗБЕРІГАННЯ АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

 

 

Всі законодавчі акти України, що надходять до підприємств, установ, організацій повинні знаходитися у належному контрольному стані відповідно до вимог Положення. Контрольним примірником акта законодавства є примірник, у якому проставляються відмітки про всі зміни, доповнення, зупинення дії, поширення, продовження або збереження дії та про визнання акта (статті, пункту) таким, що втратив чинність, та зазначається інформація про вид, номер і дату прийняття, офіційне джерело опублікування акта, яким  унесені зміни. Підтримка в контрольному стані актів законодавства України здійснюється::

- на першій сторінці контрольного примірника акта законодавства (збірника актів законодавства) проставляється штамп або робиться напис  "Контрольний примірник". Штампи (написи) "Контрольний примірник" проставляються на титульних сторінках контрольних примірників кодексів України, "Офіційного вісника України", "Офіційного вісника України. Із змінами" та "Відомостей Верховної Ради України";
- внесення до тексту акта змін і доповнень  на  підставі актів законодавства, якими ці зміни вносяться;
- підтримання актів законодавства України в контрольному стані на паперових носіях здійснюється шляхом зазначення відомостей про внесені зміни, доповнення та іншу інформацію безпосередньо в тексті акта законодавства;
- при внесенні змін і доповнень до актів законодавства використовуються чітко визначені скорочення  згідно п.п 2.4.2. Положення;
- вид, дата, номер акта, яким внесені зміни, зазначаються на верхній частині  поля першої сторінки акта, до якого внесені зміни та доповнення,  а при значній кількості змін - на окремій вклейці;
- контрольні позначки (вид, дата, номер акта), що стосуються окремих складових частин  акта законодавства, проставляються на полях проти відповідних розділів, статей,  пунктів,  підпунктів, абзаців, речень, слів та цифр;
- відмітки про зазначені зміни аналогічно вносяться як у копії оригіналів акта законодавства, так і до  зібрання  актів законодавства ("Відомостей Верховної Ради України", "Зібрання постанов Уряду України", "Офіційного вісника України", "Офіційного вісника  України.  Із  змінами"), що вміщують такий акт і підтримуються в контрольному стані;
- до кожного контрольного примірника акта законодавства вклеюється окремий аркуш з переліком актів законодавства, якими внесені зміни та доповнення, тощо;
- у разі втрати чинності акт законодавства або його складова частина перекреслюється по діагоналі суцільною лінією і робиться відмітка про втрату чинності чи скасування акта з посилкою на акт законодавства, на підставі якого внесено зміни, його вид, орган, який видав, дату прийняття, номер та джерело опублікування;
- у разі  викладення акта законодавства або окремих його складових у новій редакції такі тексти перекреслюються пунктиром по діагоналі;
- окремі речення, слова та цифри перекреслюються пунктирною лінією горизонтально відповідно до їх розташування в тексті;
- при отриманні нового офіційного видання кодексів контрольний примірник відповідного кодексу замінюється новим, зміни до якого вносяться, починаючи від дати його видання, а попередній контрольний примірник зберігається в інформаційному фонді, а штамп (напис) "Контрольний примірник" закреслюється та проставляється дата.
 

Відповідно до пункту 2.6 Положення акти законодавства України, їх збірники тощо необхідно належно зберігати для зручності в користуванні. Як правило, контрольні примірники актів законодавства України, офіційні друковані видання тощо зберігаються у службових приміщеннях осіб, що ведуть їх облік. Зіпсовані та застарілі збірники актів законодавства України та інша юридична література списується спеціально створеною комісією відповідно до наказу керівника органу чи установи.

 

V.               СПИСОК  ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

1.     Конституція України

 

2.     Положення про порядок здійснення обліку та систематизації законодавства в органах та установах юстиції, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 15.04.2004 року № 31/5

 

3.     Класифікатор галузей законодавства України, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 02.06.2004 року № 43/5

 

4.     Загальне положення про юридичну службу міністерств, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 року № 1040

 

5.     В.В.Молдован, Л.І.Чулінда. Правознавство. - К.: Атіка, 2006

 

6.     К.Г.Волинка. Теорія держави і права. - К.: Атіка, 2003

 

7.     О.В.Бабкіна, К.Г.Волинка. Теорія держави і права у схемах і визначеннях. –К.: Атіка, 2004

8.     Методичні  рекомендації  «Питання систематизації законодавства»,  затверджені

наказом  Запорізького  міського  управління  юстиції  від 12.09.2008 року

№ 261/03/1