Система правоохоронних органів. Міліція України

ВСТУП

Держава - це універсальна політична форма організації суспільства, яка характеризується суверенною владою, реалізацією своїх повноважень на певній території через систему спеціально створених органів управління, за допомогою яких здійснюється політичне, економічне , ідеологічне керівництво суспільством, а також управління загальносуспільними справами.

Основними формами здійснення функцій держави є :

-   Правотворча (законодавча);

-   Правореалізаційна (виконавча);

-   Правоохоронна – діяльність органів і організацій держави щодо створення необхідних умов для дотримання законності у процесі виконання функцій держави, а також застосування певних форм юридичної відповідальності у випадках невиконання державних повноважень чи порушення прав та свобод особи в процесі їхньої реалізації.

Для реалізації правоохоронної функції держави діє  система правоохоронних органів.

Правоохоронні органи – це державні органи, основною функцією яких є забезпечення законності та охорона правопорядку, боротьба з правопорушеннями, охорона законних прав та інтересів громадян, юридичних осіб, суспільства та держави в цілому.

Важливе місце в цій системі відіграє міліція.

 

МІЛІЦІЯ УКРАЇНИ

Міліція України – це державний орган виконавчої влади, покликаний захищати життя, здоров’я права і свободи людини і громадянина, власність, природне навколишнє середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань. Організація і порядок діяльності міліції в Україні визначаються законом України «Про міліцію» від 20.12.1990 р. з наступними змінами і доповненнями.

Діяльність міліції будується на принципах  законності, гуманізму, поваги до особи, соціальної справедливості, взаємодії з трудовими колективами, громадськими організаціями і населенням.

Діяльність міліції є гласною. Вона інформує органи влади і управління, трудові колективи, громадські організації, населення і засоби масової інформації про свою діяльність, стан громадського порядку та заходи щодо його зміцнення. За погодженням з міліцією засоби масової інформації можуть акредитувати своїх журналістів при її органах. Не підлягають розголошенню відомості, що становлять державну або службову таємницю.

У підрозділах міліції не допускається діяльність політичних партій, рухів та інших громадських об’єднань, що мають політичну мету. При виконанні службових обов’язків працівники міліції незалежні від впливу будь-яких політичних, громадських об’єднань.

Основні підрозділи міліції :

-   кримінальна міліція;

-   кримінальна міліція у справа неповнолітніх;

-   міліція громадської безпеки;

-   транспортна міліція;

-   державна автомобільна інспекція;

-   міліція охорони;

-   спеціальна міліція.

Функції, які виконує міліція:

-   адміністративна;

-   профілактична;

-   виконавча;

-   оперативно-розшукова;

-   кримінально-процесуальна;

-   охоронна (на договірних засадах).

Для забезпечення громадського порядку на об’єктах і  територіях, що мають особливе народногосподарське значення або постраждалих від стихійного лиха, екологічного забруднення, катастрофи, МВС України з дозволу Кабінету Міністрів України можуть створюватись спеціальні підрозділи міліції.

На території України забороняється створення охоронних та інших воєнізованих формувань, не передбачених законодавством України.

Основними завданнями міліції є :

-   забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів;

-   запобігання правопорушенням та їх припиненням;

-   охорона і забезпечення громадського порядку;

-   виявлення і розкриття злочинів, розшук осіб, які їх вчинили;

-   забезпечення безпеки дорожнього руху;

-   виконання адміністративних стягнень;

-   захист власності від злочинних посягань;

-   сприяння в межах своєї компетенції державним органам, підприємствам, установам, організаціям у виконанні покладених на них законом обов’язків;

-   участь у поданні спеціальної та правової допомоги громадянам та інші.

Міліція зобов’язана:

-   забезпечувати безпеку громадян і громадський порядок;

-   виявляти, запобігати, припиняти та розкривати злочини;

-   припиняти адміністративні правопорушення і здійснювати провадження у справах про них;

-   виконувати у межах своєї компетенції кримінальні покарання та адміністративні стягнення;

-   забезпечувати безпеку дорожнього руху, здійснювати реєстрацію та облік автотранспортних засобів;

-   давати, відповідно до законодавства, дозвіл на придбання, зберігання, носіння і перевезення зброї та інших боєприпасів;

-   контролювати додержання громадянами паспортної системи, виїзду та вїзду, перебування в Україні;

-   інші обов’язки, передбачені ст. 10 Закону України «Про міліцію» (всього 27).

Міліція моє право:

-   вимагати від громадян і посадових осіб, які порушують громадський порядок, припинення правопорушень та дій, що перешкоджають здійснювати повноваження міліції;

-   перевіряти у громадян при підозрі у вчиненні правопорушення документи, що посвідчують їх особу;

-   затримувати і тримати у спеціально відведених для цього приміщеннях осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, обвинувачених, які під час слідства заарештовані, осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, займаються бродяжництвом;

-   складати протоколи про адміністративні правопорушення, а в передбачених законом випадках накладати адміністративні стягнення;

-   вести профілактичний, кримінальний облік правопорушників і злочинців;

-   провадити в процесі дізнання і за дорученням слідчих органів у кримінальних справах слідчі дії відповідно до вимог Кримінально-процесуального Кодексу України;

-   здійснювати гласні та негласні оперативно-розшукові заходи;

-   інші права, передбачені ст. 11 Закону України «Про міліцію» (всього – 30).

Міліція має право застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю у випадках і в порядку, передбачених законом «Про міліцію».

Міліції забороняється застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї до жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку або з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх, крім випадків вчинення ними групового нападу, що загрожує життю і здоров’ю людей, працівників міліції або збройного нападу чи збройного опору.

Міліція виконую свої завдання неупереджено, у точній відповідності з законом. Ніякі виняткові обставини або вказівки службових осіб не можуть бути підставою для будь-яких незаконних дій або бездіяльності міліції. Для забезпечення громадського порядку працівники міліції зобов’язані вживати заходів незалежно від свого підпорядкування.

Міліція поважає гідність особи і виявляє до неї гуманне ставлення, захищає права людини незалежно від її соціального походження, майнового та іншого стану, расової та національної належності, громадянства, віку, мови та освіти, ставлення до релігії, статі, політичних та інших переконань. При звертанні до громадянина працівник міліції зобов’язаний назвати своє прізвище, звання та предявити на його вимогу службове посвідчення. У взаємовідносинах з громадянами працівник міліції повинен виявляти високу культуру і такт.

Міліція не розголошує відомостей, що стосується особистого життя людини, принижують її честь і гідність, якщо виконання обов’язків не вимагає іншого.

Міліція тимчасово, в межах чинного законодавства, обмежує права і свободи громадян, якщо без цього не можуть бути виконані покладені на неї обов’язки, й зобов’язана  дати їм пояснення з цього приводу.

Міліція забезпечує право на юридичний захист та інші права затриманих і взятих під варту осіб, не пізніш як через 24 години повідомляє про їх місцеперебування близьким родичам, адміністрації за місцем роботи чи навчання і в разі необхідності вживає заходів до негайного подання їм медичної та іншої допомоги.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1.                      Закон України «Про міліцію» від 20.12.1990 р. (із змінами).

2.                       «Нормативні акти України щодо охорони правопорядку»  Луганськ: РВВ ЛІВС, 2010 р.