Гарантії, які надаються депутатам місцевих рад у зв’язку з закінченням строку повноважень.

  Гарантії, які надаються депутатам місцевих рад у зв’язку з закінченням строку повноважень.


Статтею 33 Закону України „Про статус депутатів місцевих рад” встановлений захист трудових та інших прав депутатів місцевих рад. Зазначені гарантії відповідно до статті 12 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” поширюються на сільських, селищних, міських голів.

Так, відповідно до абзацу першого частини першої статті 33 Закону України „Про статус депутатів місцевих рад” у разі обрання депутата місцевої ради на виборну посаду у раді, на якій він працює на постійній основі, трудовий договір з ним за попереднім місцем роботи припиняється відповідно до законодавства. А саме, працівник, обраний на виборну посаду, звільняється з попередньої роботи, як правило, на підставі пункту 5 статті 36 Кодексу законів про працю України. У трудовій книжці такого працівника робиться запис: ”Звільнений за п.5 ст.36 КЗпП України, у зв’язку з переходом на виборну посаду”.

Відповідно до абзацу другого частини першої статті 33 цього Закону з працівником, якого прийнято на роботу (посаду), що її виконував (займав) депутат місцевої ради, укладається строковий трудовий договір. Цей договір розривається у разі повернення депутата місцевої ради на роботу, але не пізніш як через три місяці після припинення повноважень депутата місцевої ради.

Відповідно до частини другої статті 33 вказаного Закону депутату місцевої ради, який працював у раді на постійній основі, після закінчення повноважень надається попередня робота (посада), а за її відсутності – інша рівноцінна робота (посада) на тому ж самому або, за згодою депутата, на іншому підприємстві, в установі, організації.

Зазначена норма встановлює право працівника, звільненого з роботи внаслідок обрання на виборну посаду у раді, на одержання після закінчення його повноважень за виборною посадою попередньої роботи (посади) на тому ж підприємстві, в установі, організації, або надання йому рівноцінної роботи (посади).

Підприємство (установа, організація), з якого працівник звільнився у зв’язку з його обранням на виборну посаду, повинно бути готовим до виконання обов’язку щодо надання раніше звільненому працівникові тієї самої або іншої рівноцінної роботи.

Цей обов’язок можливо виконати за умови, якщо на місце працівника, звільненого у зв’язку з обранням на виборну посаду, новий працівник буде прийнятий за строковим трудовим договором на строк повноважень звільненого працівника на виборній посаді.

Підприємство має право у таких випадках укладати строкові трудові договори (частина перша статті 33 Закону України „Про статус депутатів місцевих рад”, стаття 23 Кодексу законів про працю України). Однак, при укладанні з працівником, прийнятим на вакантну посаду, що утворилася у зв’язку з обранням на виборну посаду, трудового договору на невизначений строк поворотне прийняття на роботу у зв’язку із закінченням повноважень за виборною посадою при відсутності вакансії законодавством не передбачено.

Під іншою рівноцінною роботою (посадою) слід розуміти роботу (посаду), що не нижче за кваліфікацією або посадою від попередньої роботи обраного на виборну посаду працівника.

Невиконання підприємством обов’язку надати працівникові, раніше звільненому у зв’язку з обранням на виборну посаду, попередньої або рівноцінної роботи (посади) не тягне обов’язку відшкодувати працівникові не одержаний заробіток, оскільки це не передбачено законодавством.

Водночас відповідно до частини другої статті 33 вищезазначеного Закону за депутатом місцевої ради, який працював у раді на виборній посаді, в разі неможливості надання попередньої або рівноцінної роботи (посади) передбачено збереження на період працевлаштування, який не перевищує шести місяців, середньої заробітної плати, яку він одержував на виборній посаді в раді, виплата якої провадиться за рахунок місцевого бюджету.

У разі, якщо колишній депутат місцевої ради має право на пенсійне забезпечення або йому призначена пенсія за віком, по інвалідності, у зв’язку із втратою годувальника, за вислугу років відповідно до закону, за ним не зберігається середня заробітна плата, яку він одержував на виборній посаді.

Колишній депутат місцевої ради для отримання середньої заробітної плати на час працевлаштування повинен надати до ради довідку про неможливість його працевлаштування підприємством, де він працював до обрання, на попередній або рівноцінній роботі (посаді) та трудову книжку. На підставі цього радою видається відповідне розпорядження.

Виходячи з наведеного:

у разі коли колишній депутат місцевої ради до обрання на виборну посаду у раді перебував у трудових відносинах з підприємством (установою, організацією) незалежно від форми власності та виду діяльності, однак надання попередньої або рівноцінної роботи йому на цьому підприємстві (установі, організації) або, за його згодою, на іншому не можливо, закон гарантує збереження за цим депутатом середньої заробітної плати на період його працевлаштування, але не більше шести місяців;

у разі коли колишній депутат місцевої ради до обрання на виборну посаду у раді не перебував у трудових відносинах з підприємством (установою, організацією) незалежно від форми власності та виду діяльності або самостійно забезпечував себе роботою (підприємець, особа, зайнята творчою діяльністю, член кооперативу, фермер та член його сім’ї, що бере участь у виробництві, тощо), зазначені вище гарантії на нього не поширюються;

у разі, якщо колишній депутат місцевої ради має право на пенсійне забезпечення або йому призначена пенсія за віком, по інвалідності, у зв’язку із втратою годувальника, за вислугу років відповідно до закону, за ним не зберігається середня заробітна плата, яку він одержував на виборній посаді.

Підставою для припинення таких виплат є:

- працевлаштування колишнього депутата місцевої ради в період гарантованого 6-ти місячного терміну для працевлаштування;

- реєстрація звільненої особи у центрі зайнятості як такої, що шукає роботу;

- виникнення права на пенсійне забезпечення;

- закінчення гарантованого 6-ти місячного терміну для працевлаштування.

Шестимісячний термін обліковується з наступного дня після припинення повноважень вказаних осіб.

Кадрова служба має письмово попереджати зазначених осіб про їх обов’язок інформувати відповідний орган місцевого самоврядування про виникнення таких обставин.