Порядок доступу до публічної інформації

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом

Приазовського районного

управління юстиції 

Запорізької області

22 червня 2011р. 

№ 35/01-21

 

 

Порядок доступу до публічної інформації,

розпорядником якої є Приазовське районне управління юстиції Запорізької області

 

 

1. Доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Приазовське районне управління юстиції  Запорізької області, забезпечується, відповідно до ст. 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закону), шляхом систематичного та оперативного оприлюднення інформації, а також надання інформації за запитами на інформацію.

2. Оприлюднення інформації в засобах масової інформації здійснюється за відповідними наказами та графіками Приазовського районного управління юстиції  Запорізької області. Оприлюднення інформації, визначеної ст. 15 Закону, здійснюється в місцевій газеті «Приазовская новь».

3. Відповідно до ст. 19 Закону запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача. Письмовий запит подається в довільній формі.

4. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію (додатки 1-7), які можна отримати за місцем для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, яке знаходиться в Приазовському районному  управлінні юстиції Запорізької області.

5. Запит на інформацію має містити:

1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

6. Запити на публічну інформацію подаються до Приазовського районного управління юстиції Запорізької області, або за телефоном (факсом) 2-43-15 чи електронною поштою за адресою:  : priaz.ruy@gmail.com.

7. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала (крім випадку подання запиту телефоном).

8. Всі запити на публічну інформацію, які надходять до Приазовського районного управління юстиції Запорізької області (в тому числі поштою, факсом, телефоном, електронною поштою), реєструються та обліковуються.

9. Запити, оформлені неналежним чином (без зазначення прізвища, ім’я особи, адреси або інших вимог, встановлених ст. 19 Закону), не розглядаються.

10. Після резолюції начальника Приазовського районного управління юстиції Запорізької області запит направляється до начальника  відповідного підрозділу, у володінні якого знаходиться запитувана публічна інформація, для надання відповіді.

11. Начальник  відповідного Приазовського районного управління юстиції Запорізької області, у володінні якого знаходиться запитувана публічна інформація, визначає безпосереднього виконавця для надання відповіді і несе відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації згідно зі ст. 24 Закону.

12. Відповідь на запит реєструється  в Приазовському районному управлінні юстиції Запорізької області і надсилається адресату.

13. Приазовське районне управління юстиції Запорізької області надає відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

14. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, Приазовського районного управління юстиції Запорізької області може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

15. Інформація на запит надається безплатно. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк, розмір яких встановлюється Приазовським районним управлінням юстиції Запорізької області в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

16. У разі, коли Приазовське районне управління юстиції Запорізької області, відповідно до компетенції, визначеної Положенням про районні, районні у мстах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 14 лютого 2007 року № 47/5, не володіє інформацією, стосовно якої зроблено запит, або наявні підстави, зазначені в ч. 1 ст. 22 Закону, Приазовське районне управління юстиції Запорізької області відмовляє в задоволенні запиту на інформацію, про що повідомляє заявнику письмово з дотриманням вимог ч. 4 ст. 22 Закону.

17. Доступ до документів, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, надається відповідно до частини другої статті 6 Закону. До службової в Приазовському районному управлінню юстиції Запорізької області належить інформація, що міститься в документах Приазовського районного управління юстиції Запорізької області, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності Приазовського районного управління юстиції Запорізької області або здійсненням ним контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

18. Якщо Приазовське районне управління юстиції Запорізької області не володіє запитуваною інформацією, але його посадовим особам за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, про це повідомляється запитувач, а запит переадресовується належному розпоряднику публічної інформації.

19. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників публічної інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.  Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.


Форми запитів в форматі MS Word