Орган відділу ведення реєстру виборців


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 26 червня 2007 р.
№ 868
     Про затвердження типових положень про орган (відділ) ведення Державного реєстру виборців та про регіональний орган (відділ) адміністрування Державного реєстру виборців Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 29 липня 2009 року № 790,
від 11 листопада 2009 року № 1198 Відповідно до частини другої статті 34 Закону України "Про Державний реєстр виборців" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Типове положення про орган (відділ) ведення Державного реєстру виборців;

Типове положення про регіональний орган (відділ) адміністрування Державного реєстру виборців.

2. Міністерству закордонних справ визначити у своєму складі структурний підрозділ, який здійснюватиме функції органу ведення та регіонального органу адміністрування Державного реєстру виборців і затвердити положення про нього.

Обласним, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у мм. Києві та Севастополі державним адміністраціям, виконавчим органам міських (районних у містах) рад затвердити положення про відповідний орган (відділ).

3. Рекомендувати Верховній Раді Автономної Республіки Крим вжити заходів до забезпечення здійснення виборчою комісією Автономної Республіки Крим повноважень регіонального органу адміністрування Державного реєстру виборців відповідно до Закону України "Про Державний реєстр виборців" і затвердженого цією постановою Типового положення про регіональний орган (відділ) адміністрування Державного реєстру виборців.
 
Прем'єр-міністр України В. ЯНУКОВИЧ
Інд. 39
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2007 р. № 868
 
ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про орган (відділ) ведення Державного реєстру виборців 1. Органом (відділом) ведення Державного реєстру виборців (далі - відділ ведення Реєстру) є:

1) у районі, районі в мм. Києві та Севастополі - структурний підрозділ апарату відповідно районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, який утворюється головою місцевої держадміністрації, йому підзвітний та підконтрольний і підпорядковується керівникові апарату місцевої держадміністрації;

2) у місті обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення без районного поділу - виконавчий орган міської ради, який утворюється міською радою, їй підзвітний та підконтрольний і підпорядковується виконавчому комітету міської ради та міському голові;

3) у районі в місті обласного значення з районним поділом - виконавчий орган районної в місті ради (або структурний підрозділ створеного у районі виконавчого органу міської ради), який утворюється районною у місті (або міською) радою, їй підзвітний та підконтрольний і підпорядковується виконавчому комітету районної у місті (або міської) ради, голові районної у місті ради (або міському голові).

Стосовно виборців, що проживають (перебувають) за кордоном, функції відділу ведення Реєстру здійснює відповідний структурний підрозділ МЗС.

2. Відділ ведення Реєстру у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Центральної виборчої комісії, МЗС, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, міської (районної в місті) ради, виконавчого комітету міської (районної в місті) ради та міського голови (голови районної у місті ради), регіонального органу адміністрування Державного реєстру виборців, а також положенням про відділ. (пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 11.11.2009 р. № 1198) 3. Основними завданнями відділу ведення Реєстру є:

ведення Реєстру, до якого вносяться відомості про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають на території села, селища, міста районного значення, які входять до складу відповідного району, міста обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення без районного поділу, району в місті обласного значення з районним поділом, району в мм. Києві та Севастополі, а також про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають за межами України;

складення та уточнення списків виборців на виборчих дільницях.

4. Відділ ведення Реєстру відповідно до покладених на нього завдань:

1) забезпечує ведення Реєстру, що передбачає проведення організаційно-правової підготовки та виконання в режимі записування таких дій: внесення запису про виборця до бази даних Реєстру; внесення змін до персональних даних Реєстру; знищення запису Реєстру на підставах і у спосіб, що встановлені Законом України "Про Державний реєстр виборців" та рішеннями розпорядника Реєстру, прийнятими відповідно до зазначеного Закону, з використанням візуального та автоматизованого контролю повноти та коректності персональних даних Реєстру; (підпункт 1 пункту 4 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 11.11.2009 р. № 1198) 2) веде облік усіх дій щодо зміни бази даних Реєстру, в порядку та за формою, що встановлені розпорядником Реєстру; (підпункт 2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2009 р. № 1198) 3) забезпечує у взаємодії з Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України захист Реєстру у процесі його створення та ведення;

4) установлює на підставі відомостей про виборчу адресу виборця номер територіального виборчого округу (зазначає закордонний виборчий округ) та номер виборчої дільниці, до яких належить виборець; (підпункт 4 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 р. № 790) 5) надає на письмову вимогу виборця інформацію про його персональні дані, внесені до Реєстру;

6) надсилає на виборчу адресу виборця довідку про його включення до Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру, та веде облік осіб, яким видана така довідка;

7) проводить у разі потреби перевірку зміни персональних даних виборця, зазначених у заяві;

8) здійснює щоквартальне поновлення бази даних Реєстру та щорічне уточнення персональних даних Реєстру;

9) забезпечує у разі призначення виборів чи референдумів складення, уточнення та виготовлення списків виборців на виборчих дільницях відповідно до законодавства;

10) надає в установленому порядку статистичну інформацію про кількісні характеристики виборчого корпусу на підставі відомостей Реєстру;

11) розглядає запити та звернення виборців, а також звернення політичних партій у порядку, встановленому Законом України "Про Державний реєстр виборців";

12) проводить перевірку некоректних відомостей Реєстру, виявлених розпорядником Реєстру;

13) здійснює інші функції відповідно до законодавства, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5. Відділ ведення Реєстру має право одержувати в установленому порядку від виборців, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій інформацію, необхідну для ведення Реєстру і виконання покладених на нього завдань.

6. Відділу ведення Реєстру заборонено збирати, вносити до Реєстру та зберігати в базі даних Реєстру відомості (персональні дані виборців), не передбачені Законом України "Про Державний реєстр виборців".

7. Відділ ведення Реєстру взаємодіє у процесі виконання покладених на нього завдань із структурними підрозділами районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закордонними дипломатичними установами України, а також закладами, установами та організаціями всіх форм власності, об'єднаннями громадян і окремими громадянами. (пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 р. № 790) 8. Відділ ведення Реєстру очолює керівник, який має вищу освіту, як правило, юридичну, за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра та стаж роботи за фахом на державній службі не менш як три роки на посаді не нижчій ніж посада головного спеціаліста чи має практичний досвід роботи, аналогічної функціям, покладеним на цей відділ, на керівних посадах не менш як п'ять років. (абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 р. № 790) Керівник відділу ведення Реєстру призначається на посаду та звільняється з посади головою районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, міським головою (головою районної у місті ради), Міністром закордонних справ.

9. Керівник відділу ведення Реєстру:

забезпечує виконання Закону України "Про Державний реєстр виборців" на відповідній території;

здійснює керівництво діяльністю відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

розподіляє обов'язки між працівниками відділу;

видає накази у випадках та в порядку, визначених Законом України "Про Державний реєстр виборців", організовує і контролює їх виконання; (абзац п'ятий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2009 р. № 1198) забезпечує в межах своїх повноважень зберігання інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства;

вносить в установленому порядку пропозиції щодо фінансового забезпечення роботи з ведення Реєстру;

підписує документи, визначені Законом України "Про Державний реєстр виборців", що скріплюються печаткою відділу ведення Реєстру відповідно місцевої держадміністрації, виконавчого комітету ради, МЗС; (абзац восьмий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 р. № 790) вносить в установленому порядку пропозиції стосовно притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні Закону України "Про Державний реєстр виборців";

забезпечує в установленому законом порядку представництво інтересів відділу ведення Реєстру в судах; (пункт 9 доповнено новим абзацом десятим згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 р. № 790,
у зв'язку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про відділ.

10. Працівники відділу ведення Реєстру призначаються на посаду та звільняються з посади головою районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, міським головою (головою районної у місті ради), Міністром закордонних справ за поданням керівника відділу.

На посаду головного спеціаліста відділу ведення Реєстру призначається особа, яка має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра за спеціальністю, пов'язаною, як правило, з інформаційними технологіями, та стаж роботи за фахом не менш як один рік. (пункт 10 доповнено абзацом згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 р. № 790) На посаду провідного спеціаліста відділу ведення Реєстру призначається особа, яка має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра відповідного професійного спрямування, стаж роботи за фахом не менш як один рік та практичний досвід автоматизованої обробки інформації. (пункт 10 доповнено абзацом згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 р. № 790) Освітньо-кваліфікаційні вимоги до працівників відповідного структурного підрозділу МЗС визначаються актами МЗС з урахуванням цього Положення і частин першої та другої статті 9 Закону України "Про дипломатичну службу". (пункт 10 доповнено абзацом згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 р. № 790) ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2007 р. № 868 ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про регіональний орган (відділ) адміністрування Державного реєстру виборців 1. Регіональним органом (відділом) адміністрування Державного реєстру виборців (далі - відділ адміністрування Реєстру) є:

1) в Автономній Республіці Крим - структурний підрозділ Управління справами - апарату Ради міністрів Автономної Республіки Крим; (підпункт 1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2009 р. № 1198) 2) в області, мм. Києві та Севастополі - структурний підрозділ апарату обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, який утворюється головою обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, йому підзвітний та підконтрольний і підпорядковується заступникові голови - керівникові апарату місцевої держадміністрації.

Функції відділу адміністрування Реєстру в МЗС здійснює структурний підрозділ, який відповідає за ведення Реєстру.

2. Відділ адміністрування Реєстру в своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Центральної виборчої комісії, МЗС, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласної, Київської і Севастопольської міської держадміністрації, а також положенням про відділ. (пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 11.11.2009 р. № 1198) 3. Основними завданнями відділу адміністрування Реєстру є:

організаційна підтримка, забезпечення взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій з питань створення і ведення Реєстру;

здійснення контролю за виконанням актів розпорядника Реєстру.

4. Відділ адміністрування Реєстру відповідно до покладених на нього завдань:

1) забезпечує взаємодію місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій у процесі створення і ведення Реєстру; (підпункт 1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 р. № 790) 2) розглядає в установленому Законом України "Про Державний реєстр виборців" порядку звернення осіб і політичних партій, зокрема щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності відділів ведення Реєстру;

3) перевіряє у разі призначення виборів чи референдумів правильність складення списків виборців відділами ведення Реєстру;

4) здійснює контроль за виконанням актів розпорядника Реєстру відділами ведення Реєстру;

5) здійснює інші функції відповідно до законодавства, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5. Відділ адміністрування Реєстру має право:

одержувати в установленому законодавством порядку від відділів ведення Реєстру та інших структурних підрозділів держадміністрації, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

залучати спеціалістів інших структурних підрозділів держадміністрації, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

6. Відділ адміністрування Реєстру має доступ у режимі читання до статистичних відомостей Реєстру бази даних Реєстру. (пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 11.11.2009 р. № 1198) 7. Відділ адміністрування Реєстру взаємодіє у процесі виконання покладених на нього завдань з іншими структурними підрозділами держадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закордонними дипломатичними установами України, а також закладами, установами та організаціями всіх форм власності, об'єднаннями громадян і окремими громадянами. (пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 р. № 790) 8. Відділ адміністрування Реєстру очолює керівник, який має вищу освіту, як правило, юридичну, за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, стаж роботи за фахом на керівних посадах державної служби не менш як три роки або має практичний досвід роботи, аналогічної функціям, покладеним на цей відділ, на керівних посадах не менш як п'ять років. (абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 р. № 790) Керівник відділу адміністрування Реєстру, який є структурним підрозділом Управління справами - апарату Ради міністрів Автономної Республіки Крим, призначається на посаду і звільняється з посади Міністром Ради міністрів Автономної Республіки Крим за погодженням з Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим. (пункт 8 доповнено новим абзацом другим згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 11.11.2009 р. № 1198,
у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім) Керівник відділу адміністрування Реєстру, який є структурним підрозділом апарату обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, призначається на посаду і звільняється з посади головою держадміністрації.

9. Керівник відділу адміністрування Реєстру:

здійснює керівництво діяльністю відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

розподіляє обов'язки між працівниками відділу;

виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про відділ.

10. Працівники відділу адміністрування Реєстру, який є структурним підрозділом Управління справами - апарату Ради міністрів Автономної Республіки Крим, призначаються на посаду і звільняються з посади Міністром Ради міністрів Автономної Республіки Крим. (пункт 10 доповнено новим абзацом першим згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2009 р. № 1198,
у зв'язку з цим абзаци перший і другий вважати
відповідно абзацами другим і третім) Працівники відділу адміністрування Реєстру структурного підрозділу апарату обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації призначаються на посаду і звільняються з посади головою держадміністрації за поданням керівника відділу.

На посаду спеціаліста відділу адміністрування Реєстру призначається особа, яка має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра відповідного професійного спрямування з відповідним рівнем кваліфікації згідно з Довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, затвердженим органам управління державною службою. (пункт 10 доповнено абзацом згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 р. № 790
 
 
 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 18 липня 2007 р.
№ 943
Деякі питання утворення органів (відділів) ведення та регіональних органів (відділів) адміністрування Державного реєстру виборців Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2007 року № 996, від 3 вересня 2009 року № 970 Відповідно до частини другої статті 34 Закону України "Про Державний реєстр виборців" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що чисельність працівників органу (відділу) ведення Державного реєстру виборців (далі - орган ведення) визначається з урахуванням кількості виборців, включених на 26 березня 2006 р. до списків виборців на виборчих дільницях, що були утворені в межах території, на яку поширюються повноваження цього органу: до 25000 виборців - 3 штатні одиниці, від 25001 до 50000 - 4, від 50001 до 100000 - 5, від 100001 до 150000 - 6, від 150001 до 200000 - 7, від 200001 до 250000 - 8, від 250001 до 300000 - 9, понад 300000 - 10 штатних одиниць. (абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 р. № 970) Утворення нових, коригування чисельності існуючих органів ведення здійснюється з урахуванням кількості виборців, виборча адреса яких знаходиться в межах території, на яку поширюються повноваження цього органу.

Чисельність працівників регіонального органу (відділу) адміністрування Державного реєстру виборців (далі - орган адміністрування) визначається з урахуванням кількості органів ведення, на які поширюються повноваження цього органу адміністрування: до 36 органів ведення - 4 штатні одиниці, від 37 до 48 - до 5, від 49 до 60 - до 6, понад 60 - до 7 штатних одиниць. (абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 р. № 970) 2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179 "Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій" (Офіційний вісник України, 2005 р., № 11, ст. 522; 2007 р., № 10, ст. 363) і від 11 травня 2005 р. № 328 "Про структуру місцевих державних адміністрацій" (Офіційний вісник України, 2005 р., № 19, ст. 999, № 36, ст. 2180; 2006 р., № 22, ст. 1619) зміни, що додаються.

(пункт 2 втратив чинність у частині внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2005 р. № 328 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2007 р. № 996)

3. Міністерству закордонних справ, обласним, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у мм. Києві та Севастополі держадміністраціям забезпечити утворення органів ведення та органів адміністрування відповідно до пункту 1 цієї постанови.

4. Рекомендувати міським міст обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення без районного поділу та районним у містах обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення з районним поділом радам утворити у строки, визначені Законом України "Про Державний реєстр виборців", органи ведення відповідно до пункту 1 цієї постанови. Прем'єр-міністр України В. ЯНУКОВИЧ Інд. 39 ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 липня 2007 р. № 943 ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179 і від 11 травня 2005 р. № 328 1. Доповнити абзац перший пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179 після слів "виконавчої влади" словами ", за винятком відділів адміністрування Державного реєстру виборців у складі апарату обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, чисельність працівників яких може становити не менш як 3 одиниці".

2. Пункт 2 втратив чинність (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2007 р. № 996)
 
Органи Державного реєстру виборців
    
Регіональний орган адміністрування Державного реєстру виборців
 
Відділ адміністрування Державного реєстру виборців апарату Запорізької обласної державної адміністрації Поштова адреса 69107,м. Запоріжжя, проспект Леніна,164 Контактний телефон (061) 239-03-92
 
Орган ведення
 
Реєстру Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату Приазовської районної державної адміністрації Поштова адреса 72401, Запорізька обл., смт Приазовське, вул. Леніна, 31 Контактний телефон (06133) 2-23-37
 
Особовий склад:

Пендюр Світлана Іванівна - начальник відділу 
 
Бойко Вадим Вікторович - головний спеціаліст 

Петров Станіслав Костянтинович - провідний спеціаліст