Основні завдання і функції управління

Відповідно до ПОЛОЖЕННЯ про Приазовське районне управління юстиції Запорізької області (Приазовське РУЮ), затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23.06.2011 № 1707/5, зареєстрованого  в Міністерстві юстиції України  23 червня 2011 р. за № 760/19498

 

 

Приазовське РУЮ  

відповідно до покладених на нього завдань:

 

4.1 узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його повноважень, готує пропозиції щодо його вдосконалення та подає їх на розгляд Головному управлінню юстиції;

 

4.2 бере участь у розвитку системи правової інформації;

 

4.3 підтримує тексти актів законодавства у контрольному стані, веде їх облік та здійснює зберігання; доводить інформацію про збірники актів законодавства, що видаються Мін’юстом, та про доступ до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів до відома органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та громадян;

 

4.4 координує діяльність територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади,  місцевої державної адміністрацій з питань систематизації законодавства, перевіряє стан такої діяльності, надає рекомендації щодо її поліпшення і вносить пропозиції про усунення виявлених недоліків;

 

4.5 координує діяльність територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,  місцевої державної адміністрацій, а також державних підприємств, установ, організацій та державних господарських об’єднань, навчальних закладів з питань правової освіти населення, перевіряє стан їх діяльності із зазначених питань, надає їм необхідну методичну допомогу, консультує їх з питань підготовки навчально-тематичних планів, програм, посібників, визначення форм і методів правового навчання; дає рекомендації щодо його вдосконалення; бере участь у проведенні семінарів, конференцій, олімпіад, конкурсів та інших навчально-методичних заходів;

 

4.6 здійснює методичне керівництво правовою роботою в територіальних органах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевій державній адміністрації, а також на державних підприємствах, в установах, організаціях та державних господарських об’єднаннях;

 

4.7 перевіряє в територіальних органах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевій державній адміністрації, а також на державних підприємствах, в установах, організаціях та державних господарських об’єднаннях стан правової роботи, надає рекомендації щодо її поліпшення, вносить пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

 

4.8 здійснює через засоби масової інформації інформування населення з питань держави і права, захисту прав і основних свобод людини, чинного законодавства та діяльності підвідомчих органів та установ юстиції;

 

4.9 організовує та забезпечує роботу громадських приймалень із надання безоплатної правової допомоги малозабезпеченим верствам населення, надає їм методичну допомогу;

 

4.10 забезпечує доступ до публічної інформації;

 

4.11 сприяє розвитку надання юридичних послуг з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб;

 

4.13 здійснює державну реєстрацію нормативно-правових актів районної державної адміністрації, її управлінь, відділів, інших структурних підрозділів, веде реєстр цих актів;

 

4.14 перевіряє в Приазовській районній державній адміністрації, її управліннях, відділах, інших структурних підрозділах стан додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, вимагає у разі потреби подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію або їх скасування, вносить пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

 

4.15 скасовує рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів;

 

4.37 здійснює контроль за діяльністю атестованих судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ і здійснюють свою діяльність на підставі свідоцтва Мін’юсту та внесені до Державного реєстру атестованих судових експертів;

 

4.38 сприяє організації роботи державних нотаріальних контор, які працюють на території Приазовського району;

 

4.39 сприяє організації надання приватними та державними нотаріусами правової допомоги населенню Приазовського району  з питань учинення нотаріальних дій;

 

4.40 організує та контролює виконання міжнародних договорів України з питань правової допомоги в цивільних, сімейних, кримінальних справах, а також конвенцій і угод з питань, пов’язаних з діяльністю установ юстиції;

 

4.41 здійснює інші повноваження на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України.

 

Реєстраційна служба

 

4.16 здійснює згідно із законодавством легалізацію місцевих громадських організацій, місцевих осередків всеукраїнських та міжнародних громадських організацій (крім місцевих громадських організацій та місцевих осередків всеукраїнських і міжнародних громадських організацій, легалізація яких віднесена до делегованих повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад), місцевих та первинних професійних спілок та їх об’єднань, реєстрацію структурних утворень політичних партій, державну реєстрацію місцевих асоціацій органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням асоціацій з урахуванням адміністративно-територіальних одиниць, на які поширюється діяльність органів місцевого самоврядування, що об’єднуються, місцевих благодійних організацій, відділень (філій, представництв) всеукраїнських та міжнародних благодійних організацій, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, організацій роботодавців та їх об’єднань, місцевих асоціацій кредитних спілок, статутів територіальних громад сіл, селищ; взяття до уваги повідомлення організацій місцевих, обласних, регіональних, республіканських, всеукраїнських професійних спілок; ведення відповідних реєстрів та книг обліку, виконання функції Реєстратора Єдиного реєстру громадських формувань, а також готує звітність щодо зареєстрованих (легалізованих) громадських формувань та їх статутів, яка подається до структурного підрозділу, що забезпечує реалізацію повноважень Укрдержреєстру, відповідного головного управління юстиції;

 

4.17 контролює додержання місцевими громадськими організаціями (крім тих, легалізація яких віднесена до делегованих повноважень виконавчих органів сільських, селищних рад) положень своїх статутів, місцевими осередками зареєстрованих всеукраїнських, міжнародних громадських організацій (крім тих, легалізація яких віднесена до делегованих повноважень виконавчих органів сільських, селищних рад) положень статутів всеукраїнських та міжнародних громадських організацій, додержання структурними утвореннями політичних партій положень статутів політичних партій, вимог Конституції та законів України, здійснює відповідно до компетенції контроль за діяльністю місцевих благодійних організацій, відділень (філій, представництв) всеукраїнських та міжнародних благодійних організацій; виконання виконавчими органами сільських, селищних рад делегованих повноважень у сфері легалізації об’єднань громадян, надання їм методичної допомоги;

 

4.31 відповідно до законодавства забезпечує ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Державного реєстру правочинів, Державного реєстру актів цивільного стану громадян та Єдиного реєстру громадських формувань;

 

4.32 забезпечує підвищення рівня кваліфікації працівників, які здійснюють державну реєстрацію актів цивільного стану, та посадових осіб виконавчих органів сільських, селищних рад, які реєструють акти цивільного стану;

 

4.33 здійснює державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно відповідно до закону;

 

4.34 надає інформацію про зареєстровані права та їх обтяження відповідно до закону;

 

4.35 забезпечує взяття на облік безхазяйного нерухомого майна відповідно до закону;

 

4.36 забезпечує взаємодію з державними реєстраторами юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

 

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану

 

4.18 проводить державну реєстрацію актів цивільного стану та видає відповідні свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, розглядає матеріали про зміну імені та про внесення змін до актових записів цивільного стану; поновлює та анулює їх; визнає шлюб недійсним;

 

4.19 забезпечує внесення до Державного реєстру актів цивільного стану громадян відомостей про народження фізичної особи та її походження, усиновлення, позбавлення та поновлення батьківських прав, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, смерть, а також про внесення змін, поновлення та анулювання актових записів цивільного стану відповідно до Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженого в установленому порядку;

 

4.20 забезпечує надання інформації про анулювання свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану для її оприлюднення на офіційному веб-сайті Державної реєстраційної служби України (далі – Укрдержреєстр) у разі неповернення анульованого свідоцтва;

 

4.21 забезпечує подання до структурних підрозділів, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру, Головного управління юстиції матеріалів для вирішення питання щодо анулювання поновлених та повторно складених актових записів цивільного стану;

 

4.22 повторно видає свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану та витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян у порядку, передбаченому законодавством;

 

4.23 забезпечує подання відповідним відділам ведення Державного реєстру виборців відомостей про померлих виборців;

 

4.24 організовує роботу щодо прийому від виконавчих органів сільських, селищних  рад звітів за встановленими формами;

 

4.25 подає до структурних підрозділів, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру, Головного управління юстиції в установленому законодавством порядку звіти про державну реєстрацію актів цивільного стану та звіти про витрачання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, іншу документацію, яка використовується у діяльності структурних підрозділів, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру;

 

4.26 забезпечує належну взаємодію з іншими органами державної реєстрації актів цивільного стану та місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями з питань державної реєстрації актів цивільного стану громадян;

 

4.27 забезпечує належний облік бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану та сприяє створенню умов для їх зберігання, а також книг державної реєстрації актів цивільного стану, метричних книг та іншої документації, яка використовується у діяльності структурних підрозділів, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру;

 

4.28 організовує забезпечення виконавчих органів сільських, селищних рад, які реєструють акти цивільного стану, бланками свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, актових записів цивільного стану, а також іншою документацією;

 

4.29 перевіряє дотримання вимог законодавства посадовими особами виконавчих органів сільських, селищних рад, які здійснюють державну реєстрацію актів цивільного стану, та надає їм методичну допомогу;

 

4.30 організовує надання платних послуг працівниками відділу державної реєстрації актів цивільного стану фізичним особам;

 

Відділ державної виконавчої служби

 

 

4.12 сприяє організації навчання державних виконавців та забезпечує підвищення рівня їх кваліфікації;