Система правоохоронних органів. Прокуратура України

ВСТУП

Важливими передумовами становлення в Україні правової держави і збереження ефективного механізму захисту прав фізичних і юридичних осіб, реалізація права та правосуддя. Суспільству потрібен реальний механізм який здатний забезпечувати принципи визначені Конституцією України.

Для забезпечення цих Конституційних принципів в державі функціонує система правоохоронних органів головною метою яких є забезпечення законності та охорони правопорядку, боротьба з правопорушеннями, охорона законних прав та інтересів громадян, юридичних та фізичних осіб, суспільства та держави в цілому.

Важливе місце в цій системі відведено прокуратурі України.

Про прокуратуру України

Прокуратура України – орган  державного обвинувачення, орган здійснення загального нагляду та нагляду за виконанням покарань у місцях позбавлення волі. Прокуратура здійснює вищий нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів.

Основне завдання прокуратури – не допустити, попереджувати порушення закону, ким би воно не було допущене. В разі порушення закону прокуратура правомірна вжити передбачені законом заходи для його усунення.

 

Функції прокуратури:

-        підтримання державного обвинувачення в суді;

-        представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом;

-        нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову роботу, дізнання, досудове слідство;

-        нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

Прокуратуру України очолює Генеральний прокурор України, який призначається на посаду за згодою Верховної Ради України та звільняється з посади Президентом України. Верховна Рада України може висловити недовіру Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади. Строк повноважень Генерального прокурора України – пять років. Організація і порядок діяльності органів прокуратури України визначається виключно законом. Діяльність органів прокуратури України здійснюється на принципах:

Органи прокуратури України :

1)    становлять єдину централізовану систему, яку очолює Генеральний прокурор України, з підпорядкуванням нижчестоящих прокурорів вищестоящими;

2)    здійснюють свої повноваження на підставі додержання Конституції України та чинних на території республіки законів, незалежно від будь-яких органів державної влади, посадових осіб, а також рішень громадських об’єднань чи їх органів;

3)    захищають у межах своєї компетенції права і свободи громадян на засадах їх рівності перед законом, незалежно від національного чи соціального походження, мови, освіти, ставлення до релігії, політичних переконань, службового чи майнового стану та інших ознак;

4)    вживають заходів до усунення порушень закону, від кого б вони не виходили, поновлення порушених прав і притягнення у встановленому  законом порядку до відповідальності осіб, які допустили ці порушення;

5)    діють гласно, інформують державні органи влади, громадськість про стан законності та заходи щодо її зміцнення.

Працівники прокуратури не можуть належати до будь-яких політичних партій чи рухів.

Функції органів прокуратури:

-        нагляд за додержанням законів всіма органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами і громадянами;

-        нагляд за додержанням законів органами, що ведуть боротьбу із злочинністю та іншими правопорушеннями і розслідують діяння що містять ознаки злочину;

-        розслідування діянь, що містять ознаки злочину;

-        підтримання державного обвинувачення, участь у розгляді в судах кримінальних, цивільних справ про адміністративні правопорушення, господарських справ в арбітражних судах;

-        нагляд за виконанням законів в місцях утримання затриманих попереднього ув’язнення при виконанні покарань і застосуванні інших заходів примусового характеру, що призначаються судом.

Систему органів прокуратури України складають:

-        Генеральна прокуратура України – центральний апарат;

-        прокуратура АРК;

-        прокуратури областей, міст Києва і Севастополя, які діють на правах обласних;

-        міські, районні, міжрайонні, а також прирівняні до них природоохоронні прокуратури по нагляду за додержанням законодавства у випрано-трудових установах;

-        спеціалізовані прокуратури (транспортні, військові прокуратури);

-        інститут підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів у місті Харкові.

Використана література:

1.    Конституція України  від 28.06.1996 р. (із змінами);

2.    Закон України «Про прокуратуру»  від 05.11.1991 р. (із змінами).