Нормативно - правові акти

 
 
З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про Державний реєстр виборців
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 20, ст.282 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1616-VI ( 1616-17 ) від 21.08.2009, ВВР, 2009, N 50, ст.754 }
{ Щодо визнання конституційними окремих положень див.
Рішення Конституційного Суду N 26-рп/2009 ( v026p710-09 ) від 19.10.2009 }
{ В редакції Закону N 2536-VI ( 2536-17 ) від 21.09.2010, ВВР, 2011, N 5, ст.34 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом N 4108-VI ( 4108-17 ) від 09.12.2011 }
Цей Закон визначає правові та організаційні засади створення
і ведення єдиного Державного реєстру виборців в Україні.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Державний реєстр виборців

Державний реєстр виборців (далі - Реєстр) - автоматизована
інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для зберігання,
обробки даних, які містять передбачені цим Законом відомості, та
користування ними, створена для забезпечення державного обліку
громадян України, які мають право голосу відповідно до статті 70
Конституції України ( 254к/96-ВР ) (далі - виборці).

Стаття 2. Основні завдання Реєстру...(читати далі)
 
 
 
У К Р А Ї Н А
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
1 квітня 2011 року №57
Про забезпечення тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси Відповідно до пункту 2 частини першої статті 2, частини першої статті 6, частин першої, третьої статті 7, пункту 9 частини першої статті 9, частин третьої, сьомої статті 14, частини першої статті 16, частини третьої статті 17, пункту 1 статті 18 Закону України "Про Державний реєстр виборців", керуючись статтями 11 – 13, пунктами 4, 5, 8 статті 17, частиною другою статті 27 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія
п о с т а н о в л я є:
 
1. Затвердити Рекомендації щодо тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси (додаток 1).
2. Встановити примірний зразок заяви про тимчасову зміну місця голосування виборця (додаток 2).
3. Встановити форми: ñ наказу про тимчасову зміну місця голосування виборця (додаток 3); ñ посвідчення, що підтверджує тимчасову зміну місця голосування виборця (додатки 4, 5); ñ журналу обліку посвідчень, які підтверджують тимчасову зміну місця голосування виборця (додаток 6); ñ наказу про відміну тимчасової зміни місця голосування виборця (додаток 7). Посвідчення, що підтверджує тимчасову зміну місця голосування виборця, виготовляється у форматі А5 (148 х 210 мм). 5. Цю постанову надіслати Міністерству закордонних справ України, регіональним органам адміністрування Державного реєстру виборців для доведення до відома відповідних органів ведення Державного реєстру виборців.
 
Заступник Голови
Центральної виборчої комісії                                  А. МАГЕРА
 

 
 
 
У К Р А Ї Н А
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

19 травня 2011 року № 69


Про Роз’яснення щодо використання інформації з Державного реєстру виборців при забезпеченні доступу до публічної інформації відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" З метою забезпечення дотримання вимог Закону України "Про Державний реєстр виборців" при використанні інформації з Державного реєстру виборців, відповідно до частини другої статті 2, пункту 9 частини першої, частини десятої статті 3, статей 5 – 9, 11, частин першої, другої статті 12, статті 14 Закону України "Про Державний реєстр виборців", Законів України "Про доступ до публічної інформації", "Про захист персональних даних", керуючись статтями 11 – 13, пунктами 5, 8 статті 17 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Роз’яснення щодо використання інформації з Державного реєстру виборців при забезпеченні доступу до публічної інформації відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (додається).
2. Цю постанову надіслати Міністерству закордонних справ України та регіональним органам адміністрування Державного реєстру виборців для доведення до відома відповідних органів ведення Державного реєстру виборців, а також оприлюднити на офіційному сайті Центральної виборчої комісії. Голова
 
Центральної виборчої комісії                                             В.ШАПОВАЛ
 
Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 19 травня 2011 року № 69
 
РОЗ’ЯСНЕННЯ
щодо використання інформації з Державного реєстру виборців
при забезпеченні доступу до публічної інформації відповідно
до Закону України "Про доступ до публічної інформації"
 
Правові та організаційні засади ведення єдиного Державного реєстру виборців (далі – Реєстр) в Україні встановлено Законом України "Про Державний реєстр виборців" (далі – Закон). Статтею 3 Закону основною засадою ведення Реєстру визначено його захищеність, що означає забезпечення захисту бази даних Реєстру від несанкціонованого доступу та зловживання доступом, від незаконного використання персональних даних Реєстру, порушення цілісності бази даних Реєстру та його апаратного чи програмного забезпечення. Згідно з частиною першою статті 11 Закону розпорядник Реєстру, органи ведення Реєстру у взаємодії з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України при веденні Реєстру забезпечують захист Реєстру, у тому числі захист цілісності бази даних Реєстру, його апаратного та програмного забезпечення, достовірності даних Реєстру, захист Реєстру від несанкціонованого доступу, незаконного використання, незаконного копіювання, спотворення, знищення даних Реєстру, безпеку персональних даних виборців відповідно до Закону та Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", міжнародних договорів у сфері захисту інформації, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Частиною першою статті 5 Закону передбачено, що до Реєстру заносяться та в базі даних Реєстру зберігаються встановлені Законом відомості про виборця (персональні дані) таких видів: 1) ідентифікаційні персональні дані виборця;
2) персональні дані, які визначають місце та умови голосування виборця;
3) службові персональні дані. Таким чином, відповідно до Закону персональні дані громадян України, які зберігаються в базі даних Реєстру, є об’єктом захисту створеної комплексної системи захисту інформації в автоматизованій інформаційно-телекомунікаційній системі Реєстру. Згідно зі статтею 5 Закону України "Про захист персональних даних" персональні дані, які обробляються в базах персональних даних, є об’єктами захисту. При цьому персональні дані, крім знеособлених персональних даних, за режимом доступу є інформацією з обмеженим доступом. Крім того, при розгляді розпорядниками інформації (органами, що утворили органи ведення Реєстру) запитів на інформацію слід враховувати, що орган ведення Реєстру має доступ до персональних даних Реєстру лише з метою виконання дій щодо ведення Реєстру. Так, згідно з частиною першою статті 15 Закону орган ведення Реєстру має доступ до персональних даних Реєстру в обсязі та порядку, що встановлені розпорядником Реєстру. При цьому доступ до бази даних Реєстру надається органам ведення Реєстру виключно з метою забезпечення ведення Реєстру відповідно до Закону та рішень Центральної виборчої комісії (пункт 3 Порядку доступу органів ведення Державного реєстру виборців до бази даних Державного реєстру виборців, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 15 жовтня 2009 року № 154). Відповідно до частини другої статті 10 Закону України "Про доступ до публічної інформації" обсяг інформації про особу, що збирається, зберігається і використовується розпорядниками інформації, має бути максимально обмеженим і використовуватися лише з метою та у спосіб, визначений законом. Забезпечення публічного характеру Реєстру може допускати загальну доступність персональних даних виборців лише в обсязі та у спосіб, встановлені Законом та необхідні для дотримання прав людини, гарантованих Конституцією України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України (частини перша, друга статті 12 Закону). Частиною другою статті 2 Закону визначено, що база даних Реєстру, будь-яка її частина, копія бази даних або її частини, персональні дані виборців, що містяться у базі даних Реєстру, можуть використовуватися лише для цілей, передбачених статтею 26 Закону, яка містить вичерпний перелік таких цілей. При цьому частиною п’ятою зазначеної статті встановлено, що використання персональних даних Реєстру для цілей, не передбачених статтею 26 Закону, можливе виключно за рішенням суду. Порядок використання статистичної інформації Реєстру визначається статтею 30 Закону. Зокрема, згідно з частиною п’ятою вказаної статті відомості про кількість виборців у межах районів, міст обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, районів у містах, Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, а також у закордонному виборчому окрузі станом на останній день попереднього місяця розміщуються щомісяця на офіційному сайті Центральної виборчої комісії. Такі відомості зберігаються у вільному доступі на офіційному сайті Центральної виборчої комісії протягом трьох місяців. Враховуючи частину другу статті 19 Конституції України, відповідно до якої органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, персональні дані Реєстру можуть використовуватися виключно з метою та у спосіб, встановлені Законом України "Про Державний реєстр виборців". Зважаючи на викладене, інформація, яка зберігається в базі даних Реєстру, у розумінні Закону України "Про доступ до публічної інформації" не знаходиться у володінні органів, що утворили відповідні органи ведення Реєстру. Згідно зі статтею 1 Закону України "Про доступ до публічної інформації" публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених вказаним Законом. Отже, при розгляді запитів на інформацію стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних Реєстру або потребує створення в інший спосіб із використанням відомостей Реєстру, необхідно враховувати, що підготовка такої інформації, включаючи статистичну, потребує виконання спеціальних дій, спрямованих на її створення, які не передбачені Законом України "Про Державний реєстр виборців". Розпорядник Реєстру, органи, що утворили відповідні органи ведення Реєстру та регіональні органи адміністрування Реєстру, не є розпорядниками інформації за запитами на інформацію стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних Реєстру або потребує створення в інший спосіб із використанням відомостей Реєстру.
 
Секретар Центральної виборчої комісії                      Т.ЛУКАШ
 

 
 
 
У К Р А Ї Н А
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
21 липня 2010 року № 311
 
Про виконання статті 23 Закону України "Про Державний реєстр виборців" у 2010 році Постановою Верховної Ради України від 1 липня 2010 року № 2412-VI чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів призначено на неділю 31 жовтня 2010 року.
     Строки виборчого процесу чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, призначених зазначеною Постановою Верховної Ради України, збігаються зі строками проведення уточнення персональних даних Державного реєстру виборців, визначеними частинами першою та другою статті 23 Закону України "Про Державний реєстр виборців". Відповідно до частини дев’ятої статті 23 Закону України "Про Державний реєстр виборців", якщо строки, вказані у частинах першій та другій зазначеної статті, збігаються зі строками виборчого процесу чергових місцевих виборів, чергове уточнення персональних даних Державного реєстру виборців здійснюється у строки, встановлені розпорядником Державного реєстру виборців, однак повинно розпочатися не пізніш як за 180 днів до дня голосування на виборах і тривати не менш як 90 днів. Постанова Верховної Ради України від 1 липня 2010 року № 2412-VI набрала чинності за 114 днів до дня голосування на чергових виборах депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, що унеможливлює проведення уточнення персональних даних Державного реєстру виборців у строки, встановлені відповідно до частини дев’ятої статті 23 Закону України "Про Державний реєстр виборців". Враховуючи викладене, відповідно до частини дев’ятої статті 23 Закону України "Про Державний реєстр виборців", керуючись статтями 11 – 13, пунктом 8 статті 17 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:
 
1. Встановити, що уточнення персональних даних Державного реєстру виборців органами ведення Державного реєстру виборців у 2010 році не здійснюється.
 
2. Цю постанову надіслати Міністерству закордонних справ України, а також регіональним органам адміністрування Державного реєстру виборців для доведення до відома відповідних органів ведення Державного реєстру виборців.
 
 
Голова Центральної виборчої комісії                                                      В. ШАПОВАЛ
 
  

 У К Р А Ї Н А
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ ПОСТАНОВА
19 січня 2012 року № 5 Про Вимоги до приміщень дільничних виборчих комісій та приміщень для голосування

З метою забезпечення належних умов роботи дільничних виборчих комісій відповідно до частин другої, шостої, сьомої статті 19, пункту 19 частини другої статті 30, частини першої статті 51, статті 83 Закону України "Про вибори народних депутатів України", керуючись статтями 11 – 13, пунктами 4, 13 статті 17, пунктами 1, 17 статті 19 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:
1. Встановити Вимоги до приміщень дільничних виборчих комісій та приміщень для голосування (додаються).
2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям, виконавчим органам сільських, селищних, міських (у містах, де немає районних у місті рад), районних у містах рад або органам (посадовим особам), які відповідно до закону здійснюють їх повноваження, забезпечити звичайні виборчі дільниці необхідними приміщеннями для дільничних виборчих комісій та приміщеннями для голосування, придатними для облаштування згідно з вимогами Закону України "Про вибори народних депутатів України" та цими Вимогами, а також надавати технічну допомогу в їх облаштуванні.
3. Керівникам закладів, установ, полярної станції України, капітанам суден, де утворені спеціальні виборчі дільниці, та керівникам закордонних дипломатичних установ України, військових частин (формувань), дислокованих за межами України, де утворені закордонні виборчі дільниці, забезпечити зазначені виборчі дільниці приміщеннями для дільничних виборчих комісій та приміщеннями для голосування згідно з вимогами Закону України "Про вибори народних депутатів України" та цими Вимогами.
4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Центральної виборчої комісії:
– від 20 січня 2006 року № 252 "Про нормативні вимоги до приміщень окружних і дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України та приміщень для голосування, перелік і норми забезпечення виборчих комісій транспортними засобами, засобами зв’язку, обладнанням, інвентарем, оргтехнікою та перелік видів послуг, робіт, що можуть надаватися виборчим комісіям за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року";
– від 2 листопада 2009 року № 246 "Про нормативні вимоги до приміщень окружних і дільничних виборчих комісій з виборів Президента України та приміщень для голосування, перелік та норми забезпечення окружних і дільничних виборчих комісій з виборів Президента України транспортними засобами, засобами зв’язку, обладнанням, інвентарем, оргтехнікою, іншими матеріальними цінностями, перелік видів послуг та робіт, що можуть надаватися окружним і дільничним виборчим комісіям за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів Президента України".
5. Цю постанову надіслати Міністерству закордонних справ України, Міністерству оборони України, Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерству охорони здоров’я України, Державній пенітенціарній службі України, Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським радам, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям для використання в роботі та доведення до відома відповідних місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, міських (у містах, де немає районних у місті рад), районних у містах рад або органів (посадових осіб), які відповідно до закону здійснюють їх повноваження, окружних та дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України після їх утворення.
Голова Центральної виборчої комісії В. ШАПОВАЛ Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 19 січня 2012 року № 5 ВИМОГИ
до приміщень дільничних виборчих комісій
та приміщень для голосування
1. Звичайні та закордонні виборчі дільниці існують на постійній основі. Спеціальна виборча дільниця може існувати на постійній або тимчасовій основі.
2. Кожна виборча дільниця має, зокрема, адресу приміщення для голосування та місцезнаходження (адресу приміщення) дільничної виборчої комісії. Приміщення для голосування та приміщення дільничної виборчої комісії для забезпечення її роботи можуть мати однакову адресу.
3. Приміщення, що надаються дільничним виборчим комісіям для забезпечення їх роботи, повинні мати не менше 2 робочих кімнат. При цьому площа кімнати для проведення засідань комісії повинна бути не менше 50 кв. м, іншої кімнати – не менше 20 кв. м. Таке приміщення комісії повинно бути обладнано не менш як однією телефонною лінією.
4. Кожна виборча дільниця має лише одне приміщення для голосування.
Голосування проводиться в спеціально відведених та облаштованих приміщеннях, розташованих, як правило, на перших поверхах будівель. Площа таких приміщень повинна мати для:
малих дільниць – не менше 50 кв. м;
середніх – не менше 75 кв. м;
великих – не менше 90 кв. м.
5. У разі відсутності в межах звичайної або спеціальної чи закордонної виборчої дільниці приміщень відповідної площі, приміщення для забезпечення роботи дільничної виборчої комісії або приміщення для голосування на відповідній виборчій дільниці можуть надаватися, як виняток, меншого розміру, але не більше ніж на 50 відсотків.
6. Приміщення для голосування мають бути придатними для облаштування кабін для таємного голосування, встановлення виборчих скриньок з урахуванням встановлених нормативів, а розміщення обладнання в них повинно забезпечувати, щоб місця видачі виборчих бюлетенів, вхід і вихід із кабін для таємного голосування, виборчі скриньки знаходилися у полі зору членів дільничної виборчої комісії та осіб, які мають право бути присутніми в приміщенні для голосування.
7. Приміщення для голосування повинні відповідати потребам громадян з обмеженими фізичними можливостями, зокрема бути оснащені пандусом, мати безперешкодний вхід і вихід з нього.
8. Приміщення, якими забезпечується дільнична виборча комісія, і приміщення для голосування, як правило, повинні знаходитися в одній будівлі.
9. Приміщення для голосування на спеціальній виборчій дільниці повинно мати відкритий доступ для членів виборчої комісії та осіб, які мають право бути присутніми в приміщенні для голосування.
10. Приміщення дільничних виборчих комісій для забезпечення їх роботи та приміщення для голосування повинні відповідати вимогам щодо санітарних і технічних норм, встановлених законодавством України, а також забезпечені електропостачанням, засобами протипожежної безпеки.
 
Секретар Центральної виборчої комісії Т. ЛУКАШ
 
 
 
 
 
 
 
У К Р А Ї Н А
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ ПОСТАНОВА
24 січня 2012 року № 11
Про Порядок утворення звичайних, закордонних та спеціальних виборчих дільниць на постійній основі
 
З метою забезпечення утворення звичайних, закордонних та спеціальних виборчих дільниць на постійній основі відповідно до статей 19 – 23, частини першої, пунктів 1, 6 частини другої статті 30, підпункту 4 пункту 6 розділу ХV Закону України "Про вибори народних депутатів України", частин першої, четвертої статті 30 Закону України "Про Державний реєстр виборців", керуючись статтями 11 – 13, пунктами 4, 71 статті 17, пунктом 8 статті 19 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє: 1. Затвердити Порядок утворення звичайних, закордонних та спеціальних виборчих дільниць на постійній основі (додаток 1). 2. Встановити форми: подання щодо первинного утворення звичайних виборчих дільниць на постійній основі (додаток 2); подання щодо первинного утворення закордонних виборчих дільниць на постійній основі (додаток 3); подання щодо первинного утворення спеціальних виборчих дільниць на постійній основі (додаток 4); подання щодо утворення нової звичайної виборчої дільниці на постійній основі (додаток 5); подання щодо утворення нової закордонної виборчої дільниці на постійній основі (додаток 6); подання щодо утворення нової спеціальної виборчої дільниці на постійній основі (додаток 7); подання щодо зміни меж виборчої дільниці, яка існує на постійній основі (додаток 8); подання щодо зміни адреси приміщення для голосування та/або адреси приміщення дільничної виборчої комісії виборчої дільниці, яка існує на постійній основі (додаток 9); подання щодо тимчасового закриття спеціальної виборчої дільниці, яка існує на постійній основі (додаток 10); подання щодо ліквідації виборчої дільниці, яка існує на постійній основі (додаток 11). 3. Службі розпорядника Державного реєстру виборців здійснити розробку та впровадження підсистеми автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" обліку виборчих дільниць, які існують на постійній основі. 4. Цю постанову надіслати Міністерству закордонних справ України, Міністерству оборони України, а також Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям для доведення до відома відповідних регіональних органів адміністрування та органів ведення Державного реєстру виборців, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення.
Голова Центральної виборчої комісії В. ШАПОВАЛ